ປະຕິທິນທາງເສດຖະກິດ

ລາຍການປ່ອຍເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ

ວັນທີ່ ເວລາ ສະກຸນເງິນ ຜົນກະທົບ ເຫດການ ລາຍລະອຽດ ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Sep 18, 2018 23:00 USD

TIC Long-Term Purchases

-36.5B 65.1B 74.8B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 45.5B 32.3B -36.5B
Jul 17, 2018 94.0B 34.3B 45.6B
Jun 15, 2018 61.8B 58.5B 93.9B
May 15, 2018 49.0B 51.3B 61.8B
Apr 16, 2018 61.4B 52.3B 49.0B
Mar 15, 2018 23.3B 35.9B 62.1B
Feb 15, 2018 57.5B 50.3B 27.3B
Jan 17, 2018 26.2B 50.1B 57.5B
Dec 15, 2017 80.9B 57.6B 23.2B
Sep 19, 2018 00:00 NZD

Westpac Consumer Sentiment

108.6 103.5
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Sep 12, 2018 -2.3% -3.0%
Aug 15, 2018 3.9% -2.3%
Jul 11, 2018 0.3% 3.9%
Jun 20, 2018 111.2 108.6
Jun 13, 2018 -0.6% 0.3%
May 16, 2018 -0.6% -0.6%
Apr 11, 2018 0.2% -0.6%
Mar 19, 2018 107.4 111.2
Sep 19, 2018 01:45 NZD

Current Account

0.09B -1.23B -1.62B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Sep 28, 2018 -17.7B
Sep 19, 2018 -124B -104B
Sep 19, 2018 23.5B 22.4B
Sep 10, 2018 1.76T 1.56T 1.48T
Sep 04, 2018 -11.7B -11.1B -13.5B
Aug 29, 2018 -17.5B -15.3B -15.9B
Aug 17, 2018 24.4B 23.2B 23.5B
Sep 19, 2018 02:50 JPY

Trade Balance

-0.05T -0.14T
ຕົວຊີ້ວັດ
Sep 19, 2018 03:30 AUD

MI Leading Index m/m

0.0% 0.1%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 22, 2018 0.1% 0.0%
Jul 18, 2018 -0.2% 0.0%
Jun 20, 2018 0.2% -0.2%
May 23, 2018 -0.1% 0.2%
Apr 18, 2018 0.4% -0.2%
Mar 21, 2018 -0.3% 0.3%
Feb 21, 2018 0.2% -0.2%
Jan 24, 2018 0.1% 0.3%
Dec 20, 2017 0.1% 0.1%
Sep 19, 2018 04:30 AUD

RBA Assist Gov Kent Speaks

ຕົວຊີ້ວັດ
Sep 19, 2018 05:47 JPY

BOJ Policy Rate

-0.10% -0.10% -0.10%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jul 31, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Jun 15, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Apr 27, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Mar 09, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Jan 23, 2018 -0.10% -0.10% -0.10%
Dec 21, 2017 -0.10% -0.10% -0.10%
Oct 31, 2017 -0.10% -0.10% -0.10%
Sep 21, 2017 -0.10% -0.10% -0.10%
Jul 20, 2017 -0.10% -0.10% -0.10%
Sep 19, 2018 05:47 JPY

Monetary Policy Statement

ຕົວຊີ້ວັດ
Sep 19, 2018 08:45 CHF

SECO Economic Forecasts

ຕົວຊີ້ວັດ
Sep 19, 2018 09:30 JPY

BOJ Press Conference

ຕົວຊີ້ວັດ
Sep 19, 2018 11:00 GBP

MPC Member Haldane Speaks

ຕົວຊີ້ວັດ
Sep 19, 2018 11:00 EUR

Current Account

23.8B 22.4B 21.3B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Sep 28, 2018 -17.7B
Sep 19, 2018 -122B -104B -101B
Sep 19, 2018 0.09B -1.23B -1.62B
Sep 10, 2018 1.76T 1.56T 1.48T
Sep 04, 2018 -11.7B -11.1B -13.5B
Aug 29, 2018 -17.5B -15.3B -15.9B
Aug 17, 2018 24.4B 23.2B 23.5B
Sep 19, 2018 11:30 GBP

PPI Input m/m

0.0% 0.4% 0.5%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 0.3% 0.1% 0.5%
Jul 18, 2018 3.3% 0.3% 0.2%
Jun 13, 2018 0.6% 1.7% 2.8%
May 23, 2018 0.1% 1.0% 0.4%
Apr 18, 2018 -0.4% 0.3% -0.1%
Mar 20, 2018 0.4% -0.9% -1.1%
Feb 13, 2018 0.6% 0.7% 0.7%
Jan 16, 2018 1.6% 0.5% 0.1%
Sep 19, 2018 11:30 GBP

Core CPI y/y

1.9% 1.8% 2.1%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 1.9% 1.9% 1.9%
Jul 18, 2018 2.1% 2.1% 1.9%
Jun 13, 2018 2.1% 2.1% 2.1%
May 23, 2018 2.3% 2.2% 2.1%
Apr 18, 2018 2.4% 2.5% 2.3%
Mar 20, 2018 2.7% 2.5% 2.4%
Feb 13, 2018 2.5% 2.6% 2.7%
Jan 16, 2018 2.7% 2.6% 2.5%
Sep 19, 2018 11:30 GBP

PPI Output m/m

0.0% 0.2% 0.2%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 0.3% 0.1% 0.0%
Jul 18, 2018 0.5% 0.3% 0.1%
Jun 13, 2018 0.4% 0.3% 0.4%
May 23, 2018 0.3% 0.3% 0.3%
Apr 18, 2018 0.0% 0.1% 0.2%
Mar 20, 2018 0.1% 0.1% 0.0%
Feb 13, 2018 0.4% 0.2% 0.1%
Jan 16, 2018 0.4% 0.2% 0.4%
Sep 19, 2018 11:30 GBP

CPI y/y

2.5% 2.4% 2.7%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Sep 10, 2018 2.1% 2.1% 2.3%
Aug 15, 2018 2.4% 2.5% 2.5%
Aug 09, 2018 1.9% 2.0% 2.1%
Jul 18, 2018 2.4% 2.6% 2.4%
Jul 10, 2018 1.8% 1.9% 1.9%
Jun 13, 2018 2.4% 2.4% 2.4%
Sep 19, 2018 11:30 GBP

HPI y/y

3.2% 2.8% 3.1%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 3.5% 2.7% 3.0%
Jul 18, 2018 3.5% 3.8% 3.0%
Jun 13, 2018 4.2% 4.4% 3.9%
May 23, 2018 4.2% 4.4% 4.2%
Apr 18, 2018 4.7% 4.8% 4.4%
Mar 20, 2018 5.0% 5.1% 4.9%
Feb 13, 2018 5.0% 4.9% 5.2%
Jan 16, 2018 5.4% 4.2% 5.1%
Sep 19, 2018 11:30 GBP

RPI y/y

3.2% 3.2% 3.5%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 3.4% 3.4% 3.2%
Jul 18, 2018 3.3% 3.5% 3.4%
Jun 13, 2018 3.4% 3.4% 3.3%
May 23, 2018 3.3% 3.4% 3.4%
Apr 18, 2018 3.6% 3.5% 3.3%
Mar 20, 2018 4.0% 3.7% 3.6%
Feb 13, 2018 4.1% 4.1% 4.0%
Jan 16, 2018 3.9% 3.9% 4.1%
Sep 19, 2018 12:34 EUR

German 30-y Bond Auction

0.33|1.2 0.49|2.5
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Aug 15, 2018 1.02|1.7 0.94|1.6
Jul 18, 2018 1.06|1.2 1.02|1.7
Jun 20, 2018 1.26|1.1 1.06|1.2
May 09, 2018 1.12|1.0 1.26|1.1
Apr 11, 2018 1.27|1.1 1.12|1.0
Mar 14, 2018 1.33|1.5 1.27|1.1
Feb 14, 2018 1.28|1.4 1.33|1.5
Jan 17, 2018 1.20|1.7 1.28|1.4
Sep 19, 2018 15:30 USD

Current Account

-122B -104B -101B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Sep 28, 2018 -17.7B
Sep 19, 2018 23.8B 22.4B 21.3B
Sep 19, 2018 0.09B -1.23B -1.62B
Sep 10, 2018 1.76T 1.56T 1.48T
Sep 04, 2018 -11.7B -11.1B -13.5B
Aug 29, 2018 -17.5B -15.3B -15.9B
Aug 17, 2018 24.4B 23.2B 23.5B

ตัวกรอง

ສະກຸນເງິນ

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຕາມມາ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera