ປະຕິທິນທາງເສດຖະກິດ

ລາຍການປ່ອຍເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ

ວັນທີ່ ເວລາ ສະກຸນເງິນ ຜົນກະທົບ ເຫດການ ລາຍລະອຽດ ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jul 16, 2019 04:30 AUD

Monetary Policy Meeting Minutes

ຕົວຊີ້ວັດ
Jul 16, 2019 11:00 EUR

Italian Trade Balance

2.85B 2.91B 5.35B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 19, 2019 4.58B 4.55B 2.89B
May 16, 2019 3.24B 4.24B 4.63B
Apr 17, 2019 0.33B 2.62B 3.27B
Feb 15, 2019 3.85B 3.47B 3.66B
Jan 17, 2019 3.82B 2.89B 3.84B
Dec 17, 2018 1.27B 1.89B 3.78B
Nov 16, 2018 2.49B 2.87B 1.27B
Oct 16, 2018 5.66B 4.34B 2.56B
Jul 16, 2019 11:30 GBP

Average Earnings Index 3m/y

3.2% 3.1% 3.4%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 11, 2019 3.3% 2.9% 3.1%
May 14, 2019 3.5% 3.4% 3.2%
Apr 16, 2019 3.5% 3.5% 3.5%
Feb 19, 2019 3.4% 3.5% 3.4%
Jan 22, 2019 3.3% 3.3% 3.4%
Dec 11, 2018 3.1% 3.0% 3.3%
Nov 13, 2018 2.8% 3.0% 3.0%
Jul 16, 2019 11:30 GBP

Claimant Count Change

24.5K 18.9K 38.0K
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 11, 2019 19.1K 12.3K 23.2K
May 14, 2019 22.6K 24.2K 24.7K
Apr 16, 2019 26.7K 17.3K 28.3K
Feb 19, 2019 20.2K 12.3K 14.2K
Jan 22, 2019 24.8K 20.1K 20.8K
Dec 11, 2018 23.2K 13.2K 21.9K
Jul 16, 2019 11:30 GBP

Unemployment Rate

3.8% 3.8% 3.8%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 11, 2019 3.8% 3.8% 3.8%
May 14, 2019 3.9% 3.9% 3.8%
Apr 16, 2019 3.9% 3.9% 3.9%
Feb 19, 2019 4.0% 4.0% 4.0%
Jan 22, 2019 4.1% 4.1% 4.0%
Dec 11, 2018 4.1% 4.1% 4.1%
Nov 13, 2018 4.0% 4.0% 4.1%
Jul 16, 2019 12:00 EUR

ZEW Economic Sentiment

-20.2 -20.9 -20.3
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 18, 2019 -1.6 -3.6 -20.2
May 14, 2019 4.5 5.0 -1.6
Apr 16, 2019 -2.5 1.2 4.5
Feb 19, 2019 -20.9 -18.2 -16.6
Jan 22, 2019 -21.0 -20.1 -20.9
Dec 11, 2018 -22.0 -23.2 -21.0
Nov 13, 2018 -19.4 -17.3 -22.0
Oct 16, 2018 -7.2 -9.2 -19.4
Jul 16, 2019 12:00 EUR

Trade Balance

15.7B 16.4B 20.2B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 18, 2019 18.6B 16.4B 15.3B
May 16, 2019 20.6B 19.0B 17.9B
Apr 17, 2019 17.4B 16.8B 19.5B
Feb 15, 2019 15.8B 15.6B 15.6B
Jan 15, 2019 13.5B 13.2B 15.1B
Dec 17, 2018 13.0B 14.2B 12.5B
Nov 15, 2018 16.8B 16.4B 13.4B
Oct 16, 2018 12.6B 15.0B 16.6B
Jul 16, 2019 12:00 EUR

German ZEW Economic Sentiment

-21.1 -22.1 -24.5
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 18, 2019 -2.1 -5.7 -21.1
May 14, 2019 3.1 5.1 -2.1
Apr 16, 2019 -3.6 0.9 3.1
Feb 19, 2019 -15.0 -14.1 -13.4
Jan 22, 2019 -17.5 -18.8 -15.0
Dec 11, 2018 -24.1 -25.0 -17.5
Nov 13, 2018 -24.7 -24.2 -24.1
Oct 16, 2018 -10.6 -12.3 -24.7
Jul 16, 2019 15:00 GBP

BOE Gov Carney Speaks

ຕົວຊີ້ວັດ
Jul 16, 2019 15:00 GBP

BOE Gov Carney Speaks

ຕົວຊີ້ວັດ
Jul 16, 2019 15:15 USD

FOMC Member Bowman Speaks

ຕົວຊີ້ວັດ
Jul 16, 2019 15:30 USD

Import Prices m/m

0.0% -0.7% -0.9%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 13, 2019 0.1% -0.3% -0.3%
May 14, 2019 0.6% 0.7% 0.2%
May 14, 2019 0.6% 0.7%
Apr 12, 2019 1.0% 0.4% 0.6%
Mar 14, 2019 -0.5%
Feb 15, 2019 -1.0% -0.1% -0.5%
Jan 16, 2019 -1.9% -1.3% -1.0%
Dec 13, 2018 0.5% -1.0% -1.6%
Nov 15, 2018 0.2% 0.1% 0.5%
Jul 16, 2019 15:30 CAD

Foreign Securities Purchases

-12.79B 5.02B 10.20B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 17, 2019 -1.56B 2.33B -12.80B
May 16, 2019 12.39B 11.55B -1.49B
Apr 16, 2019 28.59B 27.34B 12.05B
Feb 15, 2019 10.24B 7.66B -18.96B
Jan 18, 2019 3.97B 2.05B 9.45B
Dec 17, 2018 7.76B 6.20B 3.98B
Nov 16, 2018 2.63B 0.30B 7.70B
Oct 16, 2018 15.29B 10.05B 2.82B
Jul 16, 2019 15:30 USD

Core Retail Sales m/m

0.4% 0.1% 0.4%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 14, 2019 0.5% 0.5% 0.5%
May 15, 2019 1.3% 0.7% 0.1%
Apr 18, 2019 -0.2% 0.7% 1.2%
Apr 01, 2019 1.4% 0.4% -0.4%
Mar 11, 2019 -1.8%
Feb 14, 2019 0.0% 0.0% -1.8%
Dec 14, 2018 1.0% 0.2% 0.2%
Nov 15, 2018 -0.1% 0.5% 0.7%
Oct 15, 2018 0.2% 0.4% -0.1%
Jul 16, 2019 15:30 USD

Retail Sales m/m

0.4% 0.1% 0.4%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 14, 2019 0.3% 0.7% 0.5%
May 15, 2019 1.7% 0.2% -0.2%
Apr 18, 2019 -0.2% 0.9% 1.6%
Apr 01, 2019 0.7% 0.3% -0.2%
Mar 11, 2019 -1.2%
Feb 14, 2019 0.1% 0.1% -1.2%
Dec 14, 2018 1.1% 0.1% 0.2%
Nov 15, 2018 -0.1% 0.6% 0.8%
Jul 16, 2019 16:15 USD

Capacity Utilization Rate

78.1% 78.2% 77.9%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 14, 2019 77.9% 78.0% 78.1%
May 15, 2019 78.5% 78.7% 77.9%
Apr 16, 2019 78.2% 79.2% 78.8%
Feb 15, 2019 78.8% 78.8% 78.2%
Jan 18, 2019 78.6% 78.6% 78.7%
Dec 14, 2018 78.1% 78.6% 78.5%
Nov 16, 2018 78.5% 78.3% 78.4%
Jul 16, 2019 16:15 USD

Industrial Production m/m

0.4% 0.1% 0.0%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 14, 2019 -0.4% 0.2% 0.4%
May 15, 2019 0.2% 0.0% -0.5%
Apr 16, 2019 0.1% 0.2% -0.1%
Feb 15, 2019 0.1% 0.1% -0.6%
Jan 18, 2019 0.4% 0.2% 0.3%
Dec 14, 2018 -0.2% 0.3% 0.6%
Nov 16, 2018 0.2% 0.2% 0.1%
Jul 16, 2019 17:00 USD

Business Inventories m/m

0.5% 0.4% 0.3%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 14, 2019 0.0% 0.4% 0.5%
May 15, 2019 0.3% 0.0% 0.0%
Apr 18, 2019 0.9% 0.3% 0.3%
Apr 01, 2019 0.8% 0.4% 0.8%
Mar 11, 2019 -0.1%
Feb 14, 2019 0.6% 0.3% -0.1%
Dec 14, 2018 0.5% 0.6% 0.6%
Nov 15, 2018 0.5% 0.3% 0.3%
Oct 15, 2018 0.7% 0.5% 0.5%
Jul 16, 2019 17:00 USD

NAHB Housing Market Index

64 64 65
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jun 17, 2019 66 67 64
May 15, 2019 63 64
May 15, 2019 63 64 66
Apr 16, 2019 62 63 63
Feb 19, 2019 58 59 62
Jan 16, 2019 56 56 58
Dec 17, 2018 60 61 56
Nov 19, 2018 68 67 60
Jul 16, 2019 17:25 NZD

GDT Price Index

-0.4% 2.7%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jul 02, 2019 -3.8% -0.4%
Jun 18, 2019 -3.4% -3.8%
Jun 04, 2019 -1.2% -3.4%
May 21, 2019 0.4% -1.2%
May 07, 2019 0.5% 0.4%
Apr 16, 2019 0.8% 0.5%

ตัวกรอง

ສະກຸນເງິນ

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຕາມມາ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera