ປະຕິທິນທາງເສດຖະກິດ

ລາຍການປ່ອຍເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ

ວັນທີ່ ເວລາ ສະກຸນເງິນ ຜົນກະທົບ ເຫດການ ລາຍລະອຽດ ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Jan 17, 2019 23:30 NZD

Business NZ Manufacturing Index

53.7 55.1
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 13, 2018 53.7 53.5
Nov 15, 2018 51.9 53.5
Oct 12, 2018 52.0 51.7
Sep 14, 2018 51.2 52.0
Aug 10, 2018 52.7 51.2
Jul 13, 2018 54.4 52.8
Jun 15, 2018 59.1 54.5
May 11, 2018 53.1 58.9
Apr 13, 2018 53.3 52.2
Jan 18, 2019 01:30 JPY

National Core CPI y/y

0.9% 0.8%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 21, 2018 1.0% 1.0% 0.9%
Nov 22, 2018 1.0% 1.0% 1.0%
Oct 19, 2018 0.9% 1.0% 1.0%
Sep 21, 2018 0.8% 0.9% 0.9%
Aug 24, 2018 0.8% 0.9% 0.8%
Jul 20, 2018 0.7% 0.8% 0.8%
Jun 22, 2018 0.7% 0.7% 0.7%
May 18, 2018 0.9% 0.8% 0.7%
Apr 20, 2018 1.0% 0.9% 0.9%
Jan 18, 2019 02:00 AUD

HIA New Home Sales m/m

3.6%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 18, 2018 -0.8% 3.6%
Nov 29, 2018 1.1% -0.8%
Oct 29, 2018 -2.9% 1.1%
Oct 04, 2018 -3.1% -2.9%
Aug 31, 2018 2.2% -3.1%
Jul 30, 2018 -4.4% 2.2%
Jun 29, 2018 -4.2% -4.4%
Jun 06, 2018 -2.0% -4.2%
Apr 30, 2018 -0.7% -2.0%
Mar 27, 2018 -2.1% -0.7%
Jan 18, 2019 02:00 All

G20 Meetings

ຕົວຊີ້ວັດ
Jan 18, 2019 06:30 JPY

Revised Industrial Production m/m

-1.1% -1.1%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 14, 2018 2.9% 2.8% 2.9%
Nov 14, 2018 -1.1% -1.1% -0.4%
Oct 15, 2018 0.7% 0.7% 0.2%
Sep 14, 2018 -0.1% -0.1% -0.2%
Aug 14, 2018 -2.1% -2.1% -1.8%
Jul 13, 2018 -0.2% -0.2% -0.2%
Jun 14, 2018 0.3% 0.3% 0.5%
May 16, 2018 1.2% 1.2% 1.4%
Apr 17, 2018 4.1% 4.0% 2.0%
Jan 18, 2019 10:15 CHF

PPI m/m

-0.3% -0.1%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 13, 2018 0.2% 0.1% -0.3%
Nov 13, 2018 -0.2% 0.1% 0.2%
Oct 15, 2018 0.0% 0.1% -0.2%
Sep 13, 2018 0.1% 0.0% 0.0%
Aug 14, 2018 0.2% 0.3% 0.1%
Jul 13, 2018 0.2% 0.2% 0.2%
Jun 13, 2018 0.4% 0.3% 0.2%
May 15, 2018 -0.2% 0.3% 0.4%
Apr 16, 2018 0.3% 0.4% -0.2%
Jan 18, 2019 11:00 EUR

Current Account

23.0B 24.1B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 20, 2018 17.6B 18.4B 23.0B
Nov 19, 2018 24.3B 24.2B 17.0B
Oct 19, 2018 19.5B 21.4B 23.9B
Sep 19, 2018 23.8B 22.4B 21.3B
Aug 17, 2018 24.4B 23.2B 23.5B
Jul 20, 2018 29.6B 27.2B 22.4B
Jun 19, 2018 32.8B 30.3B 28.4B
May 18, 2018 36.8B 35.1B 32.0B
Apr 19, 2018 39.0B 32.3B 35.1B
Jan 18, 2019 11:30 GBP

Retail Sales m/m

1.4% -0.8%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 20, 2018 -0.4% 0.3% 1.4%
Nov 15, 2018 -0.4% 0.2% -0.5%
Oct 18, 2018 0.4% -0.4% -0.8%
Sep 20, 2018 0.9% -0.2% 0.3%
Aug 16, 2018 -0.5% 0.2% 0.7%
Jul 19, 2018 1.4% 0.1% -0.5%
Jun 14, 2018 1.8% 0.5% 1.3%
May 24, 2018 -1.1% 0.8% 1.6%
Apr 19, 2018 0.8% -0.5% -1.2%
Jan 18, 2019 11:30 All

OPEC-JMMC Meetings

ຕົວຊີ້ວັດ
Jan 18, 2019 15:30 CAD

Median CPI y/y

1.9% 1.9%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 19, 2018 2.0% 2.0% 1.9%
Nov 23, 2018 1.9% 2.0% 2.0%
Oct 19, 2018 2.1% 2.0%
Sep 21, 2018 2.0% 2.1%
Aug 17, 2018 2.0% 2.0%
Jul 20, 2018 2.0% 2.0%
Jun 22, 2018 1.9% 1.9%
May 18, 2018 2.1% 2.1%
Apr 20, 2018 2.1% 2.1%
Jan 18, 2019 15:30 CAD

Common CPI y/y

1.9% 1.9%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 19, 2018 1.9% 1.9% 1.9%
Nov 23, 2018 1.9% 1.9% 1.9%
Oct 19, 2018 2.0% 1.9%
Sep 21, 2018 1.9% 2.0%
Aug 17, 2018 1.9% 1.9%
Jul 20, 2018 1.9% 1.9%
Jun 22, 2018 1.9% 1.9%
May 18, 2018 1.9% 1.9%
Apr 20, 2018 1.9% 1.9%
Jan 18, 2019 15:30 CAD

Foreign Securities Purchases

3.98B 2.05B
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 17, 2018 7.76B 6.20B 3.98B
Nov 16, 2018 2.63B 0.30B 7.70B
Oct 16, 2018 15.29B 10.05B 2.82B
Sep 17, 2018 10.30B 4.35B 12.65B
Aug 17, 2018 3.01B 4.91B 11.55B
Jul 16, 2018 9.09B 7.03B 2.18B
Jun 15, 2018 6.40B 5.49B 9.13B
May 17, 2018 4.32B 3.00B 6.15B
Apr 17, 2018 5.63B 7.24B 3.96B
Jan 18, 2019 15:30 CAD

CPI m/m

-0.4% -0.4%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 19, 2018 0.3% -0.4% -0.4%
Nov 23, 2018 -0.4% 0.1% 0.3%
Oct 19, 2018 -0.1% 0.1% -0.4%
Sep 21, 2018 0.5% -0.1% -0.1%
Aug 17, 2018 0.1% 0.1% 0.5%
Jul 20, 2018 0.1% 0.1% 0.1%
Jun 22, 2018 0.3% 0.4% 0.1%
May 18, 2018 0.3% 0.3% 0.3%
Apr 20, 2018 0.6% 0.4% 0.3%
Jan 18, 2019 15:30 CAD

Core CPI m/m

-0.2%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 19, 2018 0.4% -0.2%
Nov 23, 2018 0.0% 0.4%
Oct 19, 2018 0.1% 0.0%
Sep 21, 2018 0.2% 0.1%
Aug 17, 2018 0.1% 0.2%
Jul 20, 2018 -0.1% 0.1%
Jun 22, 2018 0.1% -0.1%
Jun 22, 2018 0.1%
Jan 18, 2019 15:30 CAD

Trimmed CPI y/y

1.9% 1.9%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 19, 2018 2.1% 2.1% 1.9%
Nov 23, 2018 2.0% 2.1% 2.1%
Oct 19, 2018 2.2% 2.1%
Sep 21, 2018 2.1% 2.2%
Aug 17, 2018 2.0% 2.1%
Jul 20, 2018 1.9% 2.0%
Jun 22, 2018 2.1% 1.9%
May 18, 2018 2.0% 2.1%
Apr 20, 2018 2.1% 2.0%
Jan 18, 2019 16:05 USD

FOMC Member Williams Speaks

ຕົວຊີ້ວັດ
Jan 18, 2019 16:15 USD

Capacity Utilization Rate

78.5% 78.6%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 14, 2018 78.1% 78.6% 78.5%
Nov 16, 2018 78.5% 78.3% 78.4%
Oct 16, 2018 78.1% 78.2% 78.1%
Sep 14, 2018 77.9% 78.3% 78.1%
Aug 15, 2018 78.1% 78.2% 78.1%
Jul 17, 2018 77.7% 78.4% 78.0%
Jun 15, 2018 78.1% 78.1% 77.9%
May 16, 2018 77.6% 78.4% 78.0%
Apr 17, 2018 78.1% 77.9% 78.0%
Jan 18, 2019 16:15 USD

Industrial Production m/m

0.6% 0.2%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 14, 2018 -0.2% 0.3% 0.6%
Nov 16, 2018 0.2% 0.2% 0.1%
Oct 16, 2018 0.4% 0.2% 0.3%
Sep 14, 2018 0.4% 0.3% 0.4%
Aug 15, 2018 1.0% 0.3% 0.1%
Jul 17, 2018 -0.5% 0.5% 0.6%
Jun 15, 2018 0.9% 0.2% -0.1%
May 16, 2018 0.7% 0.6% 0.7%
Apr 17, 2018 1.1% 0.3% 0.5%
Jan 18, 2019 17:00 USD

Prelim UoM Consumer Sentiment

98.3 97.0
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 07, 2018 97.5 97.0 97.5
Nov 09, 2018 98.6 98.0 98.3
Oct 12, 2018 100.1 100.4 99.0
Sep 14, 2018 96.2 96.7 100.8
Aug 17, 2018 97.9 98.1 95.3
Jul 13, 2018 98.2 98.1 97.1
Jun 15, 2018 98.0 98.5 99.3
May 11, 2018 98.8 98.4 98.8
Jan 18, 2019 17:00 USD

Prelim UoM Inflation Expectations

2.7%
ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Dec 07, 2018 2.8% 2.7%
Nov 09, 2018 2.9% 2.8%
Oct 12, 2018 2.7% 2.8%
Sep 14, 2018 3.0% 2.8%
Aug 17, 2018 2.9% 2.9%
Jun 15, 2018 2.8% 2.9%
May 11, 2018 2.7% 2.8%
Apr 13, 2018 2.8% 2.7%

ตัวกรอง

ສະກຸນເງິນ

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຕາມມາ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera