ປະຕິທິນທາງເສດຖະກິດ

ລາຍການປ່ອຍເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ

ວັນທີ່ ເວລາ ສະກຸນເງິນ ຜົນກະທົບ ເຫດການ ລາຍລະອຽດ ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Mar 22, 2019 00:00 AUD

Flash Services PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 51.0 49.3
Jan 24, 2019 52.7 51.0
Mar 22, 2019 00:00 AUD

Flash Manufacturing PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 53.9 53.1
Jan 24, 2019 54.0 54.3
Mar 22, 2019 01:30 JPY

National Core CPI y/y

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 22, 2019 0.7% 0.8% 0.8%
Jan 18, 2019 0.9% 0.8% 0.7%
Dec 21, 2018 1.0% 1.0% 0.9%
Nov 22, 2018 1.0% 1.0% 1.0%
Oct 19, 2018 0.9% 1.0% 1.0%
Sep 21, 2018 0.8% 0.9% 0.9%
Aug 24, 2018 0.8% 0.9% 0.8%
Jul 20, 2018 0.7% 0.8% 0.8%
Jun 22, 2018 0.7% 0.7% 0.7%
Mar 22, 2019 02:30 JPY

Flash Manufacturing PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 50.3 50.4 48.5
Jan 24, 2019 52.6 52.7 50.0
Dec 14, 2018 52.2 52.3 52.4
Nov 26, 2018 52.9 53.0 51.8
Oct 24, 2018 52.5 52.6 53.1
Sep 21, 2018 52.5 53.1 52.9
Aug 23, 2018 52.3 52.4 52.5
Jul 24, 2018 53.0 53.2 51.6
Jun 22, 2018 52.8 52.6 53.1
Mar 22, 2019 10:15 EUR

French Flash Manufacturing PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 51.2 51.0 51.4
Jan 24, 2019 49.7 50.0 51.2
Dec 14, 2018 50.8 50.7 49.7
Nov 23, 2018 51.2 51.3 50.7
Oct 24, 2018 52.5 52.4 51.2
Sep 21, 2018 53.5 53.3 52.5
Aug 23, 2018 53.3 53.5 53.7
Jul 24, 2018 52.5 52.6 53.1
Jun 22, 2018 54.4 54.0 53.1
Mar 22, 2019 10:15 EUR

French Flash Services PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 47.8 48.6 49.8
Jan 24, 2019 49.0 50.6 47.5
Jan 04, 2019 49.6 49.7 49.0
Dec 14, 2018 55.1 54.8 49.6
Nov 23, 2018 55.3 54.9 55.0
Oct 24, 2018 54.8 54.7 55.6
Sep 21, 2018 55.4 55.2 54.3
Aug 23, 2018 54.9 55.1 55.7
Jul 24, 2018 55.9 55.7 55.3
Mar 22, 2019 10:30 EUR

German Flash Manufacturing PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 49.7 49.7 47.6
Jan 24, 2019 51.5 51.4 49.9
Dec 14, 2018 51.8 51.8 51.5
Nov 23, 2018 52.2 52.3 51.6
Oct 24, 2018 53.7 53.4 52.3
Sep 21, 2018 55.9 55.7 53.7
Aug 23, 2018 56.9 56.5 56.1
Jul 24, 2018 55.9 55.5 57.3
Jun 22, 2018 56.9 56.3 55.9
Mar 22, 2019 10:30 EUR

German Flash Services PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 53.0 52.8 55.1
Jan 24, 2019 51.8 52.2 53.1
Dec 14, 2018 53.3 53.4 52.5
Nov 23, 2018 54.7 54.6 53.3
Oct 24, 2018 55.9 55.5 53.6
Sep 21, 2018 55.0 55.1 56.5
Aug 23, 2018 54.1 54.3 55.2
Jul 24, 2018 54.5 54.6 54.4
Jun 22, 2018 52.1 52.2 53.9
Mar 22, 2019 11:00 EUR

Flash Manufacturing PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 50.5 50.3 49.2
Jan 24, 2019 51.4 51.5 50.5
Dec 14, 2018 51.8 51.9 51.4
Nov 23, 2018 52.0 52.0 51.5
Oct 24, 2018 53.2 53.0 52.1
Sep 21, 2018 54.6 54.4 53.3
Aug 23, 2018 55.1 55.1 54.6
Jul 24, 2018 54.9 54.7 55.1
Jun 22, 2018 55.5 55.0 55.0
Mar 22, 2019 11:00 EUR

Flash Services PMI

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 21, 2019 51.2 51.4 52.3
Jan 24, 2019 51.2 51.5 50.8
Dec 14, 2018 53.4 53.4 51.4
Nov 23, 2018 53.7 53.6 53.1
Oct 24, 2018 54.7 54.5 53.3
Sep 21, 2018 54.4 54.5 54.7
Aug 23, 2018 54.2 54.4 54.4
Jul 24, 2018 55.2 55.0 54.4
Jun 22, 2018 53.8 53.7 55.0
Mar 22, 2019 11:00 EUR

Current Account

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 19, 2019 22.6B 21.4B 16.2B
Jan 18, 2019 26.8B 24.1B 20.3B
Dec 20, 2018 17.6B 18.4B 23.0B
Nov 19, 2018 24.3B 24.2B 17.0B
Oct 19, 2018 19.5B 21.4B 23.9B
Sep 19, 2018 23.8B 22.4B 21.3B
Aug 17, 2018 24.4B 23.2B 23.5B
Jul 20, 2018 29.6B 27.2B 22.4B
Jun 19, 2018 32.8B 30.3B 28.4B
Mar 22, 2019 11:00 EUR

German Ifo Business Climate

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 22, 2019 99.3 99.0 98.5
Jan 25, 2019 101.0 100.7 99.1
Dec 18, 2018 102.0 101.8 101.0
Nov 26, 2018 102.9 102.3 102.0
Oct 25, 2018 103.7 103.1 102.8
Sep 24, 2018 103.9 103.2 103.7
Aug 27, 2018 101.7 101.9 103.8
Jul 25, 2018 101.8 101.6 101.7
Jun 25, 2018 102.3 101.9 101.8
Mar 22, 2019 13:00 GBP

CBI Realized Sales

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 22, 2019 0 4 0
Jan 25, 2019 -13 3 0
Dec 20, 2018 19 16 -13
Nov 27, 2018 5 10 19
Oct 30, 2018 23 27 5
Sep 26, 2018 29 18 23
Aug 23, 2018 20 13 29
Jul 25, 2018 32 16 20
Jun 27, 2018 11 10 32
Mar 22, 2019 14:00 GBP

BOE Quarterly Bulletin

ຕົວຊີ້ວັດ
Mar 22, 2019 14:30 CAD

CPI m/m

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 27, 2019 -0.1% 0.2% 0.1%
Jan 18, 2019 -0.4% -0.4% -0.1%
Dec 19, 2018 0.3% -0.4% -0.4%
Nov 23, 2018 -0.4% 0.1% 0.3%
Oct 19, 2018 -0.1% 0.1% -0.4%
Sep 21, 2018 0.5% -0.1% -0.1%
Aug 17, 2018 0.1% 0.1% 0.5%
Jul 20, 2018 0.1% 0.1% 0.1%
Jun 22, 2018 0.3% 0.4% 0.1%
Mar 22, 2019 14:30 CAD

Core Retail Sales m/m

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 22, 2019 -0.7% -0.5% -0.5%
Jan 23, 2019 -0.2% -0.4% -0.6%
Dec 21, 2018 0.1% 0.2% 0.0%
Nov 23, 2018 -0.4% 0.3% 0.1%
Oct 19, 2018 0.8% 0.1% -0.4%
Sep 21, 2018 0.1% 0.6% 0.9%
Aug 22, 2018 1.4% -0.1% -0.1%
Jul 20, 2018 0.2% 0.6% 1.4%
Jun 22, 2018 -0.2% 0.5% -0.1%
Mar 22, 2019 14:30 CAD

Trimmed CPI y/y

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 27, 2019 1.9% 1.9% 1.9%
Jan 18, 2019 1.9% 1.9% 1.9%
Dec 19, 2018 2.1% 2.1% 1.9%
Nov 23, 2018 2.0% 2.1% 2.1%
Oct 19, 2018 2.2% 2.1%
Sep 21, 2018 2.1% 2.2%
Aug 17, 2018 2.0% 2.1%
Jul 20, 2018 1.9% 2.0%
Jun 22, 2018 2.1% 1.9%
Mar 22, 2019 14:30 CAD

Common CPI y/y

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 27, 2019 1.9% 1.9% 1.9%
Jan 18, 2019 1.9% 1.9% 1.9%
Dec 19, 2018 1.9% 1.9% 1.9%
Nov 23, 2018 1.9% 1.9% 1.9%
Oct 19, 2018 2.0% 1.9%
Sep 21, 2018 1.9% 2.0%
Aug 17, 2018 1.9% 1.9%
Jul 20, 2018 1.9% 1.9%
Jun 22, 2018 1.9% 1.9%
Mar 22, 2019 14:30 CAD

Retail Sales m/m

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 22, 2019 -0.9% 0.0% -0.1%
Jan 23, 2019 0.2% -0.6% -0.9%
Dec 21, 2018 0.1% 0.4% 0.3%
Nov 23, 2018 -0.1% 0.1% 0.2%
Oct 19, 2018 0.2% 0.3% -0.1%
Sep 21, 2018 -0.1% 0.3% 0.3%
Aug 22, 2018 2.0% -0.1% -0.2%
Jul 20, 2018 -0.9% 1.0% 2.0%
Jun 22, 2018 0.8 0.0% -1.2%
Mar 22, 2019 14:30 CAD

Core CPI m/m

ຕົວຊີ້ວັດ
ປະຫວັດສາດ
ທີ່ຜ່ານມາ ການຄາດຄະເນ ແທ້ຈິງ
Feb 27, 2019 -0.2% 0.3%
Jan 18, 2019 -0.2% -0.2%
Dec 19, 2018 0.4% -0.2%
Nov 23, 2018 0.0% 0.4%
Oct 19, 2018 0.1% 0.0%
Sep 21, 2018 0.2% 0.1%
Aug 17, 2018 0.1% 0.2%
Jul 20, 2018 -0.1% 0.1%

ตัวกรอง

ສະກຸນເງິນ

ຜົນກະທົບທີ່ອາດຕາມມາ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera