CPI ຂອງອັງກິດ

CPI ຂອງອັງກິດ

ດັດຊະນີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກລາຄາໃນອັງກິດແມ່ນຢູ່ໃນເວລາ  11:30 a.m. MT.

 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນສໍາລັບການປະເມີນມູນຄ່າສະກຸນເງິນ. ອັດຕາເງິນ ເຟີ້ສູງຂື້ນສົ່ງຜົນໃຫ້ທະນາຄານກາງຕ້ອງຍົກບົດບາດອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຂື້ນ ເພື່ອຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລາຄາ. ຂໍ້ມູນ CPI ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຢູ່ເໜືອ ຄາດການທີສ່ອດຄ່ອງກັນແລະສູງກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດອັງກິດ 2% ເປັນຄັ້ງທໍາອິດນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍປີ 2013. ຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາທີ່ຄາດການ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄາດຄະເນໃນ BoE ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຄັ່ງຄັດນະໂຍບາຍ ການເງິນຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວກ່ວານີ້ ໄດ້ຄາດຄະເນໃນເມື່ອກ່ອນ. ການປ່ອຍນີ້ສາມາດ ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຂື້ນສໍາລັບເງິນປອນໄດ້, ຖ້າຫາກວ່າຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ຫາກເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງຕະຫຼາດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

 

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera