FOMC Meeting

FOMC Meeting

ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດບໍ່ຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງອັດຕາດອກເບ້ຍໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ບໍ່ສະນັ້ນເຫດການນີຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນລະບົບປະສາດການຕະຫຼາດແລະກະຕຸ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນໂດລາສະຫະລັດເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນອື່ນ. ເທຣດເດີຈະໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ຄໍາຖະແຫຼງຂອງ FOMC ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພື່ອແຜນການຂອງທະນາຄານກາງໃນອະນາຄົດ. ການປ່ອຍອອກແມ່ນໄດ້ກໍານົດໃຫ້ໃນເວລາ 20:00 ຂອງ Metatrader.    

ps.widget.header.in

Callback

Manager will call your number

Correct number

Your request is accepted

Manager will call your number

Internal error. Please try again later

header

description

Safari Chrome Firefox Opera