ລາຍລະອຽດສະເພາະ

ຄົ້ນຫາເຄື່ອງມືການເທຣດທີ່ດີທີ່ສຸດ!

Spread ຊັ້ນຕ່ຳ

ການແຜ່ກະຈາຍປົກກະຕິ

ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະຍາວ

ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະສັ້ນ

ຄອມມິດຊັນ, $

ລະດັບຈຳກັດ

AIG

American International Group

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALCOA

Alcoa Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ALIBABA

Alibaba Group

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AMAZON

AMAZON

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
APPLE

Apple Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
AT&T

American Telephone and Telegraph Company

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
BAC

BANK OF AMERICA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CISCO

CISCO

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
CITIGROUP

Citigroup Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
COCA-COLA

Coca-Cola Global

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
DISNEY

The Walt Disney Company

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
EBAY

EBAY

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FACEBOOK

Facebook

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
FORD

FORD

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GE

GENERAL ELECTRIC

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GM

GENERAL MOTORS

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
GOOGLE

GOOGLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
HP

Hewlett-Packard

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
IBM

International Business Machines

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
INTEL

INTEL CORP

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
JPM

JPMORGAN CHASE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MASTERCARD

MasterCard Incorporated

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MCDONALDS

MCDONALDS

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
MICROSOFT

Microsoft

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NETFLIX

NETFLIX

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NIKE

Nike Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
NVIDIA

NVIDIA Corporation

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ORACLE

ORACLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PEPSICO

PepsiCo Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
PFIZER

Pfizer Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
TESLA

TESLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
VISA

Visa Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

1
3
-0.1
-0.1
3
0.1
ຄູ່ສະກຸນເງິນ: ປະເພດຂອງບັນຊີ: Standard, ກຸ່ມ: Stocks

ປະເພດຂອງບັນຊີ: Standard, ກຸ່ມ: Stocks

 • Spread ຊັ້ນຕ່ຳ
 • ການແຜ່ກະຈາຍປົກກະຕິ
 • ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະຍາວ
 • ແລກປ່ຽນປະສົບໄລຍະສັ້ນ
 • ຄອມມິດຊັນ, $
 • ລະດັບຈຳກັດ

AIG

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ALCOA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ALIBABA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

AMAZON

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

APPLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

AT&T

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

BAC

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

CISCO

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

CITIGROUP

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

COCA-COLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

DISNEY

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

EBAY

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

FACEBOOK

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

FORD

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

GE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

GM

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

GOOGLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

HP

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

IBM

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

INTEL

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

JPM

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

MASTERCARD

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

MCDONALDS

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

MICROSOFT

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

NETFLIX

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

NIKE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

NVIDIA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ORACLE

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

PEPSICO

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

PFIZER

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

TESLA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

VISA

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

WALMART

ຂະໜາດຂອງ Lot 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 3
 • 0.1

ຄ່າໃຊ້ວົງຢືມ 4 ຕົວເລກ. ໃນ 5 ຕົວເລກທີ່ສະເໜີໃຫ້ນັບຈາກຕົວທີ່ສີ່ຫລັງຈຸດ (0.0001). ໃນ 3 ຕົວເລກ - ນັບຈາກຕົວເລກທີສອງຫຼັງຈຸດ (0.01). ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນ EURUSD ລາຄາ - 1.36125; ໃນ ລາຄາ USDJPY - 101.852

ตัวเลือก swap free จะไม่สามารถใช้งานได้ในการเทรดในหมวด "Forex Exotic" และ ตราสาร CFD ได้

โปรดสังเกตว่าใน MT5 จะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นเมื่อคุณเปิดการซื้อขาย ในหน้าต่างการซื้อขายของออเดอร์ที่คุณเปิด กำไรที่แสดงจะยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera